Hurmat-e-musaaharah

Q: Agar shohar ne sas ko shewat ki nazar se touch kiya hor is k illwa kuch kiya to kiya uski bivi us par haram hojai gi agar hojai gi to talak k illwa koi hor hall ho?

A: Agar shahwat ke saat saas ke badan ku chooya, to us ki biwi hamesha ke liye us par haraam hogayee. Us se chaahiye ke wo us ko talaaq dekar alag hojaaye.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)